Je bent hier :>>Passend onderwijs
Passend onderwijs 2016-12-23T15:32:47+00:00

Passend onderwijs

Met de wetgeving rond Passend Onderwijs wordt beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement krijgt.
Ouders, en in het bijzonder ouders van een kind met een speciale onderwijsbehoefte, kunnen een beroep doen op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden aangeboden op één van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs.

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken de scholen van Kalisto -en daarmee ook onze school- samen in het samenwerkingsverband Passenderwijs (www.passenderwijs.nl). Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn aangesloten, werken samen aan een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de regio West-Utrecht op basis van het ondersteuningsprofiel van elke school.
Voor onze school zien we Passend Onderwijs vooral als uitdaging om onze kwaliteit in het primaire onderwijsproces nog beter te maken.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk kind een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod te bieden. Om dit te realiseren zijn afspraken gemaakt over het niveau van ‘basisondersteuning’ en ‘extra ondersteuning’. Alle scholen dienen de vastgestelde basisondersteuning te bieden, Passenderwijs zal de komende jaren de scholen hierin blijven ondersteunen. Passenderwijs doet dit door de inzet van meerpartijenoverleggen en consultaties op scholen, de leeskliniek en trainingen. Een aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van Passenderwijs, middels het Groeidocument.

Een kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in de basis op de school wordt geboden, kan in aanmerking komen voor ‘extra ondersteuning’. De ‘extra ondersteuning’ wordt binnen Passenderwijs vormgegeven middels arrangementen. Scholen kunnen zich melden bij het Loket van Passenderwijs indien ‘extra ondersteuning’ gewenst is. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en beschikbaar op de website www.passenderwijs.nl.

Schoolkeuze, aanmelding en toelating

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Hierin staat precies uiteengezet wat de Bavoschool kan bieden aan extra ondersteuning voor leerlingen.
In geval van aanmelding bij één van de bij Passenderwijs aangesloten scholen, waarbij de school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de procedure worden gehanteerd welke binnen het samenwerkingsverband is vastgesteld. Deze procedure is als bijlage opgenomen in het ondersteuningsplan van Passenderwijs.

Het ondersteuningsprofiel van onze school

Ook onze school heeft een ondersteuningsprofiel, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs.
In dit ondersteuningsprofiel legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsprofiel wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. Dit document is te vinden op de website; www.st-bavoschool.nl, tab ouders, passend onderwijs.